Chiều thứ bảy

By PhanDungme

Anh nhớ em nhiều em biết không?
Nổi nhớ ơi sao cháy ở trong lòng
Cho anh gọi một lời tha thiết nhé
Rồi am thâm mang nổi nhớ chờ em

Chiều thứ bảy ôi sao mà trống trãi
Một mình anh cuôi cút giữa căn phòng
Cứ hướng mắt nghỉ về nơi ấy
Nơi có anh và nổi nhớ của em

                          MLV!

More...

Thơ của bạn tôi

By PhanDungme

Ta lầm lũi đi ngược chiều gió thổi
Bỗng giật mình thương tiếc MỘT ĐỜI TRAI!

More...

Tháng 7

By PhanDungme

Lá cỏ già vương vấn bước con đi
Chiều quả phụ nghĩa trang buồn hiu hắt
....

More...

CÓ PHẢI...

By QWERTY

 

 

Em đi đâu mà vắng quá. Tặng em một cục đường chị vừa mới học làm nè:

Có phải là thu hẹn đến rồi?

Đất trời mãi đợi lá vàng rơi

Sương mơ ngậm bóng chiều hiu hắt

Khói biếc ôm hình sớm chơi vơi

Ngấn nước gương hồ buồn quạnh quẽ

Khuôn trăng mắt ngọc nhớ khôn nguôi

Nghe trong tim vỡ sầu nghiêng bóng

Có phải là thu hẹn đến rồi?

 

 

 MƠ...


Người có mơ không có đợi không ?
Chiều thu rừng vắng gió phiêu bồng
Ngẩn ngơ lạc bước  miền mê ảo
Hờ hững ru hồn chốn mông lung
Cất tiếng gọi người nào thấy vọng
Quờ tay níu bóng chỉ hư không
Giật mình tỉnh dậy lòng như vỡ
Một giấc liêu trai mộng chất chồng...

(Nhớ em rất nhiều. Mong mọi sự tốt đẹp với gia đình nhỏ của em) 

More...

KHÔNG CẦN

By PhanDungme


Không cần hiểu cũng đủ mênh mông lắm
Mắt Em nhìn như có sóng cuộn trùng dương
Không cần hoàng hôn cũng đủ bao kỉ niệm
Khi Em về để lại những yêu thương
Không cần gió cũng đủ làm giá lạnh
Tim Anh trong chiều run rãy chơi vơi
Không cần trăng Anh đã làm thi sĩ.
Bởi bên em đã có có ý thơ rồi
Không cần gì Anh không cần gì hết
Chỉ cần Em và ngày tháng có Em
Biển gió cát hoàng hôn và trăng ấy
Có nghĩa gì đâu nếu Anh chỉ một mình...


                                                                          Mlv
 

More...

Hướng đi

By PhanDungme

Sai mét b­uíc ng­êi ta b¶o tiÕc c¶ cuéc ®êi
Kh«ng quay l¹i
Víi t«i! 
B×nh th­uêng vµ gi¶n dÞ
Nhu­ c¸c cô th­uêng b¶o
c¬ héi chØ ®Õn mét lÇn
Qu¸ khø tån t¹ivµ chØ cã m×nh chÕt ®i tõng gi©y
HiÖn thùc chØ lµ ®iÒu hiÓn nhiªn m×nh ®¹t ®u­îc
Mong manh 
Tù nhiªn t«i lÊy tay sê vµo con kiÕn
Nã nh×n vµ
Ch¹y l¹i víi b¹n
Bá t«i! 
Ba t«i b¶o say c¸i g× còng tèt
chØ tr¸nh xa r­uîu  cña ng­ußi lín mµ th«i 
Vµ cø thÕ
T«i ®· say
R­uîu mét ngµy 
Say cuéc ®êi
Mét kiÕp! 
Buån cu­ßi thËt
®Õn con gi¸n còng kh«ng cho t«i lµm tæn th­u¬ng nã 
V× ch÷  ngoan
T«i muèn nãi.
Nh­ung cø ngåi
lµ uèng
Tõng giät ch¶y qua tim
Ch¸y báng
cuång nhiÖt
trÎ h¬n c¶ cßn th¬
bªn bÇu s÷a MÑ! 
Ch¾t chiu chÞu ®ùng lam lò khã nhäc
Nguêi MÑ
Cho con thµnh ng­uêi
§Ó råi lín h¬n
Kh«ng kÞp ®Òn ®¸p!                                      L¹i mét ngµy 28/2/07  22h59

More...

Cã khi say

By PhanDungme

Con muỗi bay
con kiến bò
lăn lóc!
Vì ăn phải nhiều kẹo béo quá đường
Và tôi
vì trong "rượu"
vì bạn vì vui vì giao lưu vì kệ ...
Cuộc sống
tôi chẳng bò được như con kiến
và chẳng bay được như con muỗi vì say
Vì say
Cố gắng làm mình yên lặng
Trong ồn ào của cái ti vi nhiều muỗi
Và tự mình bi ích kỷ
Cười thật to bên bạn bè
Nhiều trang lứa
Nước mắt lại chảy vào trong
Cố gắng không ai nhìn thấy
Lúc gà gáy sang canh!
00/11/24/07

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6181','gk2ptgosqnblkvncieg9nmno65','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-22 12:12:31','/ac12215/tho-cua-ban-toi.html')