Mưa đêm

Giọt thương giọt nhớ giọt tương tư
Se sắt rơi trong gió giao mùa
Giọt sầu giọt tủi hờn cay đắng
Nén tự ngàn xưa chợt vỡ òa ...